Warunki życia człowieka w jego antropogenicznych środowiskach

Warunki życia człowieka w jego antropogenicznych środowiskach. Z warunkami życia człowieka w jego antropogenicznych środowiskach wiąże się zagadnienie turystyki, a głównie rekreacji. Człowiek zmęczony życiem w zurbanizowanym i uprzemysłowionym otoczeniu szuka na to lekarstwa w ekologicznie najbardziej dla jego organizmu właściwym kontakcie z przyrodą. To natomiast powoduje potrzebę przystosowania terenu — środowisk nieantropogenicznych, dla ułatwienia tych kontaktów człowieka z przyrodą i z kolei nowe formy ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze. Racjonalna więc gospodarka w tym zakresie i niedopuszczenie do antropogenizacji terenów rekreacyjnych jest również zagadnieniem, którym zajmuje się współczesna ochrona środowiska.