Walory krajoznawcze

Zainteresowania poznawcze współczesnego turysty są bardzo szerokie i zróżnicowane. Kształtują się one w zależności od posiadanej wiedzy, osobistych upodobań, a także popularyzacji (reklamy) zwiedzanego regionu itp.

Każdy region, miejscowość lub szlak turystyczny posiadają charakterystyczne osobliwości krajoznawczo-turystyczne, które łącznie nazywane są walorami krajoznawczymi. Walory krajoznawcze dzielą się na trzy grupy:

– środowisko przyrodnicze, którego zewnętrznym przejawem jest krajobraz oraz występujące na jego obszarze osobliwości przyrodnicze;

– dobra kultury, tj. obiekty, które ze względu na swą wartość historyczną, poznawczą i kulturalną podlegają ochronie;

– obiekty współczesnej gospodarki, techniki, nauki i kultury.