Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska — rejon o wybitnych walorach krajoznawczych, w którego skład wchodzą: Białowieski Park Narodowy — zwarty zespół leśny o pow. 1250 km2, stanowiący ostatni już w Europie Środkowej naturalny zespół lasu niżowego.

Występują tu zróżnicowane zespoły roślinne: grab, bór mieszany sosnowo-dębowy, łęgi jesionowo-olchowe, torfowiska i łąki. Bogaty jest świat zwierzęcy. Na terenie parku wydzielono wiele rezerwatów przyrody, florystycznych i faunistycznych, jak: park botaniczny, rezerwat tarpanów, żubrów i łosi.

Główną miejscowością tego rejonu — jest Białowieża punkt wyjścia do Puszczy. Tutaj w parku pałacowym znajduje się bogate w eksponaty przyrodnicze Muzeum Przyrodniczo-Leśne.
W regionie Ziemi Białostockiej, poza wspomnianym rejonem, na szczególną uwagę zasługują również następujące miejscowości: Białystok i Łomża.