Przepisy prawne drogą przeciwdziałania zanieczyszczania powietrza

Przepisy prawne drogą przeciwdziałania zanieczyszczania powietrza. Oczywiste jest, że nawet zastosowanie wszystkich wymienionych dróg przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza nie doprowadzi do całkowitej eliminacji tego zjawiska. Stąd konieczne jest przeciwdziałanie innymi metodami: poprzez odpowiednie przepisy prawne, regulujące zagadnienie dopuszczalnych zanieczyszczeń i emisji przy urządzeniach i technologiach obecnie stosowanych oraz takie lokalizowanie nowych inwestycji, aby dla środowiska nie powstawały nowe ogniska zagrożenia. Ustawa o ochronie powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem ustaliła podstawowe zasady tej ochrony. Opierając się na niej Rada Ministrów rozporządzeniem ustanowiła normy dopuszczalnych ilości i stężeń poszczególnych substancji w powietrzu. Przestrzeganie tych norm wymaga szczególnego postępowania przy lokalizacji nowych inwestycji, zwłaszcza przemysłowych i komunalnych. Na organach planowania i gospodarki przestrzennej ciąży obowiązek ustalenia istniejącego w określonym terenie stopnia zanieczyszczenia powietrza, rozważenia, czy dodatkowe zanieczyszczenie emitowane przez projektowany nowy obiekt nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia, a w razie decyzji o możliwości zlokalizowania inwestycji ustalenia warunków, które muszą być spełnione (określenie maksymalnej dla danego zakładu ilości emisji, obowiązku, metod i stopnia oczyszczania emisji itd.), by mogła ona być realizowana. Przez racjonalne rozmieszczenie przestrzenne obiektów możliwe jest zapobieganie powstawaniu nadmiernej dewastacji powietrza atmosferycznego.