Uchwała Rady Ministrów w sprawie ochrony lasów

Uchwała Rady Ministrów w sprawie ochrony lasów. Postanowienia ustawy uzupełniła uchwała Rady Ministrów w sprawie ochrony lasów przed ujemnymi wpływami szkodliwych pyłów i gazów wydzielanych przez zakłady przemysłowe. Wprowadziła ona obowiązek ponoszenia przez zakłady przemysłowe odpowiedzialności finansowej za szkodliwe dla lasów skutki działalności tych zakładów. Realizując postanowienia uchwały minister leśnictwa i przemysłu drzewnego wydał wytyczne co do sposobu ustalenia stref zagrożenia lasów przez zakłady przemysłowe i szacowania oraz obliczania wartości zaistniałych w lesie szkód. Za szkodliwe dla lasu uznane zostały następujące substancje: dwutlenek siarki (SO2), trójtlenek siarki (SO2), kwas siarkowy {H2SO4, siarkowodór (H2S), dwusiarczek węgla (CS2), chlor (Cl,), chlorowodór (HCl), amoniak (NHS), tlenki azotu przeliczone na pięciotlenek azotu (NA)> związki fluoru przeliczone na cząsteczki fluoru (F,) oraz pyły (również nietoksyczne) o średnicy poniżej 20 pm. Odpowiedzialność zakładów, emitujących w powietrze powyższe substancje, polega na ponoszeniu kosztów specjalnej gospodarki, jaka musi być prowadzona w zagrożonych lasach oraz na płatności odszkodowania za stwierdzone w strefach zagrożenia straty w przyroście drewna. Należy dodać, że w odniesieniu do lasów odpowiedzialność ta ciąży na zakładach przemysłowych również wtedy, gdy stężenie szkodliwych substancji w powietrzu nie osiąga jeszcze dopuszczalnych przepisami maksymalnych norm. Stwierdzono bowiem, że długotrwale działające zanieczyszczenie, nawet o niewielkim stężeniu, stanowi duże zagrożenie dla flory. Na tego rodzaju zagrożenie i skutki narażone są przede wszystkim drzewa, uszkadzane co roku przez szereg lat.