Nadgoplański Park Tysiąclecia i Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu

Nadgoplański Park Tysiąclecia i Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu. Na podstawie różnych aktów prawnych, które ukazały się po ustawie o ochronie przyrody z 1949 r., chroni się w Polsce jeszcze wiele innych terenów. Najważniejsze z nich to: Nadgoplański Park Tysiąclecia park krajobrazowy, który został utworzony rozporządzeniem ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego z 291X1967 r. Obejmuje powierzchnię 12 683,76 ha, a celem jego ochrony jest zabezpieczenie występujących na jego obszarze wartości historycznych, związanych z początkiem państwa polskiego, ochrona swoistych cech jego krajobrazu oraz zachowanie licznych miejsc dla ptactwa lęgowego i przelotnego. Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu — utworzony uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z 19 IV1972 r. Obejmuje rejon Ustrzyk Dolnych, Leska i Sanoka. Powierzchnia jego wynosi około 163 tys. ha, a celem utworzenia jest ochrona krajobrazu i zapewnienie warunków do rozwoju turystyki. Cały szereg mniejszych obszarów, przede wszystkim w rejonach Łodzi i Kielc, chronionych jest również uchwałami właściwych wojewódzkich rad narodowych albo dla celów zdrowotno – rekreacyjnych, albo dla celów krajobrazowych. Lokalne władze swoimi uchwałami zabezpieczają wreszcie przed zniszczeniem najbardziej cenne parki wiejskie i ogrody.