Zjawiska towarzyszące życiu człowieka

Zjawiska towarzyszące życiu człowieka.
Poprawa wielu z ujemnych zjawisk towarzyszących życiu człowieka w jego antropogenicznych środowiskach należy do dziedzin, określanych jako zagadnienia stosunków międzyludzkich oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, nie wchodzących w zakres niniejszego opracowania. Spora część zagadnień ma te sanie źródła, co dewastacja komponentów środowiska przyrodniczego i rozwiązanie podstawowych problemów ich ochrony niejako automatycznie poprawi sytuację w środowiskach antropogenicznych. Natomiast ochrana przed takimi ujemnymi zjawiskami, jak hałas i wielofunkcyjność poszczególnych zurbanizowanych i zindustrializowanych terenów polega głównie na planowej ich zabudowie i racjonalnym rozmieszczeniu poszczególnych ich funkcji. Stosuje się wreszcie różne formy ograniczania hałasu i jego skutków oraz przeciwdziała wydzielaniu się nieprzyjemnych woni.