Przeciwdziałanie szkodliwości zanieczyszczeń powietrza

  Przeciwdziałanie szkodliwości zanieczyszczeń powietrza. Najbardziej radykalnym przeciwdziałaniem zanieczyszczaniu powodowanemu działalnością człowieka byłoby całkowite zaniechanie emisji w powietrze jakichkolwiek substancji. Jest to oczywiście utopią, tym niemniej wszelkie działanie powinno zmierzać do ograniczenia do minimum emisji substancji uznanych za szkodliwe dla środowiska. Można to osiągnąć przez: 1) zmianę procesów technologicznych w przemyśle, 2) zmiany konstrukcyjne źródeł emisji, 3) stosowanie na przykład w budownictwie drogowym materiałów, których ścieranie nie powoduje powstawania szkodliwych pyłów, 4) odsiarczanie paliw, 5) szerokie stosowanie urządzeń odpylających oraz urządzeń do oczyszczania gazów, 6) zmianę organizacji produkcji energii dla potrzeb gospodarstw domowych.