Zużycie wody na jednego człowieka

Zużycie wody na jednego człowieka. Zasoby wodne kuli ziemskiej szacowane są ogółem na około 1370 milionów km3. W toku krążenia w przyrodzie zmienia się formy ich występowania, jednak ogólna ich masa jest stała. Z prostego przeliczenia wynikałoby, że na jednego człowiek i przypada prawie 0,35 km³ wody, a więc ilość olbrzymia. Jednak, że z tych ogólnych zasobów w oceanach i morzach mieści się około 93—94%, w litosferze — szacunkowo (gdyż ilość wód podziemnych nie jest w pełni znana) 4—5%, w lodowcach ~ 2% w jeziorach i rzekach 0,0l5%, w atmosferze 0,001%. Przeważająca więc ilość wód dla życia przyrody i gospodarki człowieka praktycznie albo nie jest dostępna (zasoby głęboko położonych wód podziemnych), albo przydatna jest tylko częściowo (oceany i morza — tylko dla życia roślin i zwierząt morskich, i jako droga transportu oraz tylko w nieznacznej swej części przez parowanie włączone w obieg krążenia wody w przyrodzie). Co prawda nawet i ta pozostała niewielka część zasobów wód słodkich mogłaby być wystarczająca, gdyby jej przestrzenne rozmieszczenie na kuli ziemskiej było korzystne. Tak jednak nie jest, a w wielu przypadkach sytuacja pod tym względem się pogarsza.