Bilans wód w Polsce

Bilans wód w Polsce. Dla określonych krajów i rejonów dostępnymi zasobami wodnymi są położone na ich terenie wody śródlądowe i części wód litosfery oraz „przychód”, na który składają się opady atmosferyczne i „saldo” z przypływu i odpływu ciekami wodnymi z sąsiadującymi terenami lądowymi. W Polsce ten przypływ i odpływ prawie się równoważą i o ilości przychodu decydują wyłącznie opady atmosferyczne. Wynoszą one przeciętnie około 600 mm rocznie, co daje około 187 km3 wody ogółem. Z tego jednaki około 28,5% (53,4 km3) odpływa rzekami do morza — w Znacznej części podczas wiosennych przyborów wód i bez uprzedniego ich wykorzystania. W efekcie teoretycznie z przychodu na pokrycie potrzeb gospodarki przyrody oraz gospodarki człowieka pozostaje około 133—134 km3 wody rocznie. Na powierzchni naszego kraju woda ta utworzyłaby warstwę około 430 mm. Ponieważ jednak w warunkach klimatycznych Polski parowanie z powierzchni ziemi i wód oraz transpiracja, niezbędna dla utrzymania normalnej wegetacji szaty roślinnej wynosi około 400 – 450 mm rocznie, cały ów roczny przychód wystarcza zaledwie na pokrycie tych potrzeb. Na wszelką intensyfikacją produkcji roślinnej oraz na inne działy gospodarki w warunkach Polski pozostają do dyspozycji tylko stałe zasoby wodne kraju oraz wody odpływające do morza.