Zasoby wodne i zasady gospodarowania wodą

Zasoby wodne i zasady gospodarowania wodą. Woda w przyrodzie (hydrosfera) występuje w różnych formach. W stanie wolnym znajduje się w oceanach i morzach, w zbiornikach śródlądowych (jeziorach, ciekach wodnych, bagnach itp.) i w litosferze (wody glebowe, głębinowe). Jest również składnikiem atmosfery (para wodna i mgły). Poza tym w stanie związanym, a częściowo i wolnym woda jest składnikiem wszystkich organizmów żywych. W wyniku procesów fizycznych, biotycznych, biochemicznych i chemicznych (parowanie, transpiracja, przemiana materii, zjawiska fizykochemiczne itd.) pomiędzy litosferą, wodami lądowymi powierzchniowymi, oceanami i morzami, organizmami żywymi i atmosferą występuje nieustannie krążenie i wymiana wód hydrosfery, które przechodzą w różne formy ich występowania. Ze względu na rolę i znaczenie wody w przyrodzie oraz dla utrzymania ustabilizowanych warunków bilansu wodnego w poszczególnych regionach i obszarach, cała hydrosfera podlegać więc musi ochronie i racjonalnej gospodarce.