Zatrucie wód i dewastowanie gleby

Zatrucie wód i dewastowanie gleby.
Wody są chemizowane i zatruwane przez opadające z powietrza gazy i pyły oraz przez odprowadzane i spływające do zbiorników wodnych ścieki przemysłowe, komunalne i rolnicze. Naruszany jest reżim wodny zarówno wód powierzchniowych, gruntowych, jak i wgłębnych — przez pobór wody dla działalności gospodarczej człowieka oraz przez eksploatację kopalin. W wielu ciekach wodnych jeziorach, a nawet morzach i przybrzeżnych wodach oceanów zanika życie, a kąpiel w nich zagraża zdrowiu.
Gleby dewastowane są w wyniku zanieczyszczeń powietrza (opadanie pyłów i gazów) i wód oraz przez wprowadzanie do nich chemikaliów w toku zwalczania szkodników roślin i nieracjonalnego nawożenia gruntów rolnych. Ogołacanie gleb z zielonej pokrywy przyśpiesza procesy ich erozji. Następuje systematyczny ubytek powierzchni użytków rolnych na rzecz terenów przeznaczonych pod przemysł i kopalnictwo oraz tzw. terenów konsumpcyjnych (budownictwo, komunikacja itd.). W Polsce ubytek ten osiąga niekiedy rocznie około 0,3% powierzchni kraju.