Łączne roczne zapotrzebowanie gospodarki na wodę

Łączne roczne zapotrzebowanie gospodarki na wodę. Łączne roczne zapotrzebowanie gospodarki komunalnej, rolnictwa i leśnictwa (w zakresie potrzeb nawodnieniowych) oraz przemysłu na wodę wynosi w Polsce już obecnie około 13 km3. Racjonalna ilościowa gospodarka nią jest więc bardzo ważnym zagadnieniem. Rozmieszczenie stałych zasobów wód oraz zasadniczy dla wielu krajów — również Polski — przychód wody, tzn. opady atmosferyczne, są prawie całkowicie niezależne od człowieka. Ten zaś, przy obecnym stanie wiedzy i techniki, może w tym zakresie wprowadzać tylko nieznaczne korekty, a w zasadzie tylko najracjonalniej gospodarować dostępnymi mu zasobami. Przy prawie ciągłym i powszechnym niedoborze ilościowym wód w większości regionów Polski wiele działań człowieka powoduje osuszanie terenu (ubytek wody w lokalnym bilansie wodnym) i pogłębia ten niedobór.