Wzrost zapotrzebowania na słodką wodę

Wzrost zapotrzebowania na słodką wodę. Zapotrzebowanie na wodę słodką systematycznie wzrasta. Składają się na to następujące przyczyny: Podnoszenie poziomu kultury ludności i wzrost jej liczebności. W społeczeństwach zacofanych dzienne zapotrzebowanie wody na jedną osobę wynosiło kilkanaście litrów, natomiast w społeczeństwach kulturalnych osiąga kilkaset litrów. Przy występującym bardzo szybkim przyroście ludności zapotrzebowanie gospodarki komunalnej na wodę w Polsce wynosiło: w 1965 r. — 1,1 km3, w 1970 r. — 1,5 km3, a w 1974 r. — prawie 2,0 km3. Intensyfikacja gospodarki rolnej, .zarówno [roślinnej jak i zwierzęcej. Oczywiste jest, że podnoszenie wydajności produkcji rolnej wymaga proporcjonalnego wzrostu zużycia wody. Przy minimalnych dla potrzeb wegetacji roślinnej opadach atmosferycznych, a często niewystarczających, braki wody muszą być uzupełniane nawadnianiem. Obecnie do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie w Polsce potrzeba ok. 2,5 km3 wody rocznie, a w 2000 r. potrzeby te wyniosły około 3,5 km3. Sytuacja w produkcji zwierzęcej jest podobna, a na wzrost zapotrzebowania na wodę wpływają dodatkowo wprowadzane nowe formy hodowli inwentarza żywego (np. tzw. hodowla bezściółkowa wymagająca zmywania posadzek wodą). Intensywny rozwój przemysłu oraz stosowane w nim technologie. Ogólny wzrost zapotrzebowania wody na cele przemysłowe w Polsce obrazuje jej zużycie: w 1965 r. — 5,4 km3, w 1970 r. — 7,1 km8, w 1974 r. — 8,7 km3.