Obowiązek stosowania odpowiednich środków ochrony

Obowiązek stosowania odpowiednich środków ochrony. Nadzorujące i kontrolujące realizację ustawy o ochronie powietrza organy władzy, podlegające merytorycznie Ministerstwu Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, poza działaniem w zakresie racjonalnego, nie zagrażającego środowisku lokalizowaniu nowych obiektów, zobowiązane są również do ingerowania w działalność zakładów już istniejących, a stanowiących zagrożenie dla środowiska. Dążą do zmniejszenia lub wyeliminowania stanu zagrożenia przez nakładanie na nie obowiązku stosowania odpowiednich środków ochrony, instalowania i eksploatowania urządzeń oczyszczających, instalowania we wskazanych miejscach urządzeń do pomiaru i kontroli ilości i stężenia emitowanych zanieczyszczeń oraz przez ustalenie maksymalnych dla danego zakładu dopuszczalnych ilości i jakości emisji. Na zakłady nie wypełniające nałożonych na nie obowiązków organa kontroli nakładają kary, obciążające — podobnie jak i wypłacane przez zakłady przemysłowe odszkodowania nie koszty eksploatacji, lecz konto zysków zakładu. Takie potraktowanie kar i odszkodowań w rozliczeniach finansowych ma stanowić dla zakładów bodziec do aktywnego działania w kierunku zmniejszenia ich szkodliwości dla otoczenia, gdyż nakłady ponoszone na przeciwdziałanie zanieczyszczeniom nie pomniejszają zysków zakładu.