Skutki oddziaływania zanieczyszczeń dla człowieka

Skutki oddziaływania zanieczyszczeń dla człowieka. Skutkiem oddziaływania zanieczyszczeń dla człowieka jest występowanie wielu chorób oraz duże straty gospodarcze. Zanieczyszczenie innych komponentów środowiska następuje przez samoczynne opadanie zanieczyszczeń (przede wszystkim cząstek stałych), a także z opadami atmosferycznymi i osadzanie ich na powierzchni Ziemi. W ten sposób zostają one przemieszczane do wód lub gleby i w większości mogą wywierać ujemny wpływ jako zanieczyszczenia wód i gleby. W efekcie tego powietrze zostaje niewątpliwie oczyszczone, lecz szkodliwość emitowanych substancji nie zostaje przez to zlikwidowana. Tylko w bardzo nielicznych przypadkach następuje w powietrzu rzeczywiste samooczyszczanie przez rozkład zanieczyszczeń, w toku procesów fizykochemicznych, na substancje nieszkodliwe. Zanim to jednak nastąpi zanieczyszczenia wywierają ujemny wpływ na środowisko przyrodnicze.