Skutki działalności człowieka – ONZ

Skutki działalności człowieka – ONZ.
Przedstawiając skutki działalności człowieka w jego środowisku Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych U Thant, w raporcie z 26 V 1969 r. na temat „Człowiek i jego środowisko”, przygotowanym dla Zgromadzenia Ogólnego ONZ stwierdza: „…po raz pierwszy w historii ludzkości pojawił się kryzys o zasięgu ogólnoświatowym, obejmujący zarówno kraje rozwinięte, jak i rozwijające się — kryzys dotyczący stosunku człowieka do przyrody”. W tym dokumencie Organizacji Narodów Zjednoczonych zagadnienia związane ze stanem środowiska człowieka rozpatrywane są z punktu widzenia ich zasięgu geograficznego oraz możliwości ich rozwiązywania. Podzielono je na trzy zasadnicze grupy:
problemy osiedli ludzkich — dotyczące terenów koncentracji ludności, które Rozwiązywać powinny poszczególne władze miejscowe bądź krajowe;
— problemy terytorialne — dotyczące obszarów lądowych i nieoceanicznych oraz przybrzeżnych wód, do rozwiązywania przez rządy krajowe lub niekiedy w aspekcie regionalnym; — problemy ogólnoświatowe – o zasięgu światowym, do rozwiązywania w drodze międzynarodowych porozumień.