Przepisy prawne dotyczące gospodarki wodnej

Przepisy prawne dotyczące gospodarki wodnej.
Przepisy obowiązujące obecnie w Polsce rozdzielają zasadniczy nadzór nad zagadnieniem racjonalnej gospodarki wodą (i również jej ochrony) pomiędzy naczelne władze: Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej — w zakresie gospodarki ilościowej. Pozwoleń wodno-prawnych, poprzedzanych bilansowaniem zasobów wodnych i opracowywaniem tzw. operatów wodno-prawnych udzielają więc i nadzorują ich przestrzeganie organy merytorycznie podlegające temu ministerstwu.
Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska — w zakresie ochrony jakości wód. Ministerstwo to ustala więc wszelkie sposoby i środki przeciwdziałania, dewastacji wód, sprawując nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów przez wydzielony organ — Inspekcję Ochrony Środowiska. Ten organ wyznacza również użytkownikom wód uściślone dla nich normy wymaganego stopnia oczyszczenia ścieków itd.