Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, sprawujące poprzez Państwową Inspekcję Sanitarną — specjalną kontrolą nad zagadnieniem czystości wód przeznaczonych dla celów gospodarki komunalnej i rekreacji oraz ewentualnego ich skażania i skutków tego dla zdrowia człowieka. Zasadnicze warunki, jakim powinna odpowiadać w ogóle woda na terenie kraju i maksymalne dopuszczalne normy stężenia zanieczyszczeń wody uregulowane zostały ustawą o zaopatrywaniu ludności w wodę, a warunki, jakim powinna odpowiadać Woda do picia i potrzeb gospodarki komunalnej— rozporządzeniem ministra zdrowia i opieki społecznej.
Wszystkie wymienione władze i ich organy (podlegają kontroli Sejmu i jego organów) zobowiązane są oczywiście do ścisłego współdziałania i koordynacji swej działalności.