Lokalizacja inwestycji a dostęp do wody

Lokalizacja inwestycji a dostęp do wody.
Z ocen na przyszłość wynika, że nawet przestrzeganie wszystkich zasad racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi nie rozwiąże przyszłościowych problemów tego zagadnienia. Stąd coraz więcej uwagi poświęca się — w ramach koordynacji lokalizacji inwestycji z możliwościami zaopatrzenia w wodę — sprawom dalekich przerzutów wód na pokrycie zapotrzebowania na nią w terenach szczególnie ubogich w zasoby wodne oraz dalekich przerzutów dla powtórnego włączenia wód do użytkowania. Coraz większe zainteresowanie budzą również perspektywy wykorzystywania wód dotychczas dla celów gospodarczych nie włączanych lub nieprzydatnych zmagazynowanych w lodowcach oraz wód morskich po ich odsoleniu.