Odprowadzanie wód do morza a ich racjonalne wykorzystanie

Odprowadzanie wód do morza a ich racjonalne wykorzystanie.
Jak już wiemy, w warunkach Polski podstawowym problemem jest niedopuszczenie do odprowadzenia wód do morza bez racjonalnego i pełnego ich uprzedniego wykorzystania, a w interesie gospodarki rolnej zmniejszenie spływu i przerzucenie jego części na grunty rolne (i włączenie do obiegu wód w hydrosferze). Uzyskanie tych celów wymaga w miarę równomiernego rozłożenia spływu w ciągu całego roku oraz stworzenia możliwości ujmowania i poboru wody zgodnie z potrzebami gospodarczymi. można to osiągnąć przede wszystkim przez maksymalne zwiększenie naturalnej retencyjności całego terenu kraju (a więc zabiegi melioracyjne nie w celu odwadniania, lecz dla racjonalnego gospodarowania wodą, a także biologiczną zabudową regulowanych cieków) oraz przez magazynowanie wód w sztucznych zbiornikach wodnych i dozowanie jej stosownie do potrzeb gospodarczych. Należy dodać, że budowa zbiorników stwarza ponadto możliwości większego, niż wynikającego tylko z naturalnych warunków fizjograficznych, Wykorzystania wód dla celów energetycznych oraz rozszerzenie terenów dla rekreacji i wypoczynku ludności.