Działania człowieka powodujące osuszanie terenu

Działania człowieka powodujące osuszanie terenu.
Regulacja rzek i cieków wodnych. Wykonywane z intencją zabezpieczenia przylegających do rzek terenów przed powodziami, powodują równocześnie przyspieszenie odpływu wód i ich ubytek w danym rejonie.
Osuszanie bagnisk i torfowisk itp., a nie gospodarowanie tą wodą. Skutki tego są podobne jak przy regulacji rzek.
Pobór wód, zwłaszcza podziemnych, do celów komunalnych i przemysłowych. Następstwem tego są: depresja w zwierciadle wód gruntowych, obniżanie ich poziomu i z kolei obniżanie poziomu lub zanik wód powierzchniowych.
Powstałe wyrobiska górnicze, zarówno podziemne jak i odkrywkowe. Działają one drenująco na otaczające tereny i również obniżają poziom wód gruntowych i powierzchniowych.
Wykonywane niekiedy specjalne drenaże dla osuszenia Określonego terenu pod budownictwo. Skutki tego wykraczają zazwyczaj poza teren zabudowy, zubożając tam zasoby wodne.