Działalność konserwatorskiej PROP

Działalność konserwatorskiej PROP. Oprócz działalności konserwatorskiej PROP już wówczas aktywnie zajmowała się zagadnieniami ochrony przyrody wynikającymi z motywów gospodarczych. Brała udział w opiniowaniu szeregu uchwał i rozporządzeń: o prawie górniczymi, prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli, zagospodarowaniu lasów, reformie rolnej, prawie łowieckim, opiece nad zabytkami, ochronie zwierząt oraz ustaw: o rybołówstwie, uzdrowiskach i gospodarce wodnej. Dzięki staraniom PROP zagadnienia ochrony przyrody zostały również włączone do programów szkół średnich i wykładów uniwersyteckich. W tym kierunku działalność prowadzona była szczególnie w Poznaniu, gdzie jej motorem był A. Wodziczko. Z inicjatywy PROP rozwijana też była działalność społeczna na polu ochrony przyrody. W 1928 r., zgodnie z uchwałą PROP z 1927 r., utworzona została Liga Ochrony Przyrody. Ta organizacja społeczna, skupiająca członków indywidualnych oraz stowarzyszenia, które statutowo były zobowiązane do ochrony przyrody, miała krzewić tę ideę w najszerszych kręgach społeczeństwa.