Liga Ochrony Przyrody

Liga Ochrony Przyrody. Z działalności w okresie międzywojennym należy również zwrócić uwagę na szeroki udział Polaków w pracach o charakterze międzynarodowym. J. Sztolcmyn i J. Żabiński czynnie działali w Międzynarodowym Towarzystwie Ochrony Żubra, M. Siedlecki w Międzynarodowej Radzie Badań Morza, a W. Szafer i W. Goetel — w pracach różnych Komisji, Biur i Kongresów, które poprzedzały utworzenie (już po 1945 r.) Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Po drugiej wojnie światowej polscy działacze ochrony przyrody natychmiast podjęli prace zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Działalność ich zyskała uznanie i przychylny stosunek władz. Uchwalona 7 IV 1949 r. ustawa o ochronie przyrody wprowadziła ochronę jej zasobów, zanim jeszcze to zagadnienie znalazło pełne uznanie w skali międzynarodowej i była w tym zakresie pierwszą tego rodzaju ustawą w świecie. Reaktywowana została Liga Ochrony Przyrody.