Znaczenie rezerwatów przyrody

Znaczenie rezerwatów przyrody.
We współczesnej ochronie środowiska coraz większego znaczenia nabiera również nie wymieniona dotąd funkcja parków; narodowych (a również rezerwatów przyrody) jako regulatorów równowagi biocenotycznej określonych regionów. Jako obszary! o mało skażonym środowisku odgrywają one w tym zakresie dużą rolę.
W obrębie parku narodowego w stosunku do poszczególnych jego powierzchni i tworów, w zależności od wyznaczonych im celów i zadań, stosowane są wszystkie formy ochrony konserwatorskiej. Na jego terenie obowiązują również w znacznie bardziej uściślonej formie wszystkie ustalenia przewidziane dla ochrony zasobów przyrody.

Ustawowo chronione gatunki roślin i zwierząt.
Czwartą grupą zagadnień, którymi zajmuje się konserwatorska ochrona przyrody, są ustawowo chronione gatunki roślin i zwierząt. U podstaw tej formy ochrony leży dążenie do zapewnienia trwałości istnienia wszystkich gatunków występujących w przyrodzie ożywionej. Ochrona dotyczy gatunków zagrożonych w ich bycie lub szczególnie cennych dla środowiska. Jest to więc właściwie rozwinięcie i pogłębienie konserwatorskiej idei ochrony pojedynczych tworów przyrody na wszystkie osobniki określonego gatunku roślin lub zwierząt. Równocześnie jednak ta forma ochrony wykazuje pewne aspekty ochrony zasobów przyrody (np. aspekt trwałości użytkowania w stosunku do roślin, objętych ochroną gatunkową częściową).