Znaczenie reklamy turystycznej

Podkreślić należy, że reklama turystyczna ma istotne znaczenie gospodarcze i społeczne dla aktywizacji gospodarczej poszczególnych miejscowości i regionów, do których kierowany jest zwiększony (dzięki działalności reklamowej) ruch turystyczny.
Oprócz aspektu ekonomicznego, najbardziej istotna dla reklamy turystycznej jest działalność informacyjna. Inaczej mówiąc, aby zachęcić klienta do spędzenia urlopu w określony sposób i w określonej miejscowości oraz skorzystania z obsługi określonego przedsiębiorstwa turystycznego, należy dostarczyć mu możliwie największą ilość dokładnych informacji, w jak najszerszym znaczeniu tego pojęcia.
Trzeba pamiętać, że reklama rządowa, przynosząc korzyści zarówno całej gospodarce narodowej, jak i poszczególnym przedsiębiorstwom, przynosi korzyść również klientom, których interesy uwzględnia przede wszystkim — zaznajamia bowiem z rodzajem usług w sposób rzetelny, a więc zgodny z prawdą, przy pomocy estetycznych i ogólnie zrozumiałych środków.

Reklama atrakcyjności i zalet określonej miejscowości czy usług określonego biura podróży nie może się oczywiście odbywać kosztem innych miejscowości czy organizacji. Byłoby to sprzeczne zarówno z powszechnie przyjętymi zasadami etyki i moralności, jak również z obowiązującymi w tej dziedzinie przepisami prawa międzynarodowego.
Zagadnienia te zostały szczegółowo uregulowane w kodeksie zasad postępowania w reklamie, uchwalonym na XV Kongresie Międzynarodowej Izby Handlowej w Tokio w 1955 r.
Ustalono również, że dla celów reklamowych nie wolno używać godła Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Tureckiego Półksiężyca; zgodnie z polskimi przepisami nie wolno również używać do tych celów godła państwowego.