Zanieczyszczenia powietrza są różnego rodzaju

Zanieczyszczenia powietrza są różnego rodzaju. Można je podzielić na trzy zasadnicze grupy: cząstki stałe lub ciekłe (pyły zawieszone, pyły i rozproszone ciecze), gazy i inne. Źródła zanieczyszczeń to — w kolejności odpowiadającej ich rozmiarowi — przemysł, paleniska domowe, silniki spalinowe. Z procesów wywołujących zanieczyszczenia na pierwsze miejsce wysuwają się na ogół procesy spalania paliw (stałych i płynnych), procesy chemiczne i metalurgiczne. Do najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń należą wolne kwasy i ich bezwodniki, a wśród nich pierwsze miejsce zajmuje dwutlenek siarki wyzwalany we wszystkich procesach związanych ze spalaniem paliw (stałych i płynnych) oraz w toku produkcji kwasu siarkowego. Oprócz tego do atmosfery wyzwalane są inne związki siarki (siarczki, kwasy), a także związki azotu (tlenki, kwasy, cyjanki, amoniak), chloru (chlorki, kwasy, chlor gazowy), fluoru, bromu, arsenu, tlenki węgla, alkohole, ketony, benzen i jego pochodne, różne związki metaloorganiczne, pyły metali ciężkich, pyły margli, gipsu, krzemionki oraz wiele innych.