Rodzaje, źródła, wielkość i skutki zanieczyszczeń powietrza

Rodzaje, źródła, wielkość i skutki zanieczyszczeń powietrza. Powietrza absolutnie czystego w stanie wolnym oczywiście się nie spotyka. Nawet w zupełnie bezludnych terenach w powietrzu znajdują się różne gazy, substancje i ciała pochodzące ze źródeł naturalnych, z działalności samej przyrody. Są to pyły zawieszone, popioły i gazy pochodzące z wybuchów wulkanów lub pożarów lasów i stepów, pyły, cząstki organiczne, zarodniki roślinne itp. zanieczyszczenia wznoszące się pod działaniem wiatrów, przenikające w powietrze drobnoustroje, gazy w wyniku wyładowań elektrycznych, pyły kosmiczne itd. Za powietrze zanieczyszczone uważa się więc takie, w którym występują zanieczyszczenia w ilościach szkodliwych dla środowiska i organizmów żywych. Przy ocenie stanu czystości powietrza nie można pomijać naturalnych przyczyn zanieczyszczeń, które niekiedy mają duże znaczenie. Jednak źródła zanieczyszczeń, którymi z punktu widzenia ochrony środowiska należy się głównie zająć są związane z działalnością człowieka: przemysł, transport i gospodarstwa domowe. Należy przy tym zwrócić uwagę i na to. że czasem źródła bywają tylko pozornie naturalne. Na przykład częstotliwość i siła wiatru, a zarazem ilość wznoszonego w powietrze pyłu zwiększają się w wyniku ogołocenia terenu z zieleni wskutek działalności człowieka. Przyczyną jest więc człowiek, a nie siły przyrody.