Wzrost ilości ścieków w Polsce

Wzrost ilości ścieków w Polsce. O szkodliwości ścieków decyduje także ich ilość. Wzrasta ona w bardzo szybkim tempie. Ilość ścieków odprowadzanych w Polsce do wód powierzchniowych poprzez konkretne ujścia wynosiła: w 1965 r. — ok 6,2 km3, w 1970 r. — 8,5 km3, a w 1974 r. ok. 9,6 km3. Niezależnie od tego w 1974 r. przemysł odprowadził około 0,1 km3 ścieków bezpośrednio do gruntu. Do ogólnej ilości ścieków odprowadzonych w 1974 r. do wód powierzchniowych wlicza się: ścieki komunalne 1,4 km3, ścieki przemysłowe chłodnicze ponad 5,3 km3, inne ścieki przemysłowe wymagające oczyszczenia — ponad 2,8 km3. Z tych ostatnich jednak tylko ok. 2,06 km3 zostało poddane oczyszczaniu. 0,76 km3, a więc więcej niż czwartą część skierowano do zbiorników wodnych bez oczyszczania. Ogólna ilość ścieków w Polsce, w tym znaczna część w ogóle nie oczyszczonych, równa jest więc ponad części całkowitego odpływu wód z terenu kraju. Do tej ilości należałoby jednak jeszcze doliczyć ścieki nie ujęte w powyższych obliczeniach, pochodzące np. z nieskanalizowanych gospodarstw rolnych, domowych itp. oraz wody spływające z pól bądź innych terenów, np. śmietnisk, hałd, zanieczyszczone różnymi substancjami stałymi, preparatami chemicznymi i nawozami mineralnymi. Ta olbrzymia ilość ścieków częściowo przenika do wód podziemnych, a w większości dociera do wód powierzchniowych (zbiorników wód stojących i cieków płynących). Ciekami przemieszczana jest do jezior i morza. Oczywistą konsekwencją tego jest zanieczyszczenie wód tych wszystkich zbiorników.