Klasy czystości wody

Klasy czystości wody. Pod względem czystości wody śródlądowe dzieli się w Polsce na 4.grupy. Kryterium klasyfikacji jest przydatność wody do zastosowań gospodarczych w zależności od ilości i jakości zawartych w niej zanieczyszczeń. Poszczególne klasy obejmują wody przydatne do: klasa I 1) zaopatrzenia ludności w wodę do picia, 2) zaopatrywania przemysłu spożywczego i innych wymagających wody o jakości takiej, jak do picia, 3) hodowli ryb łososiowatych, klasa II 1) hodowli ryb z wyjątkiem łososiowatych, 2) hodowli zwierząt gospodarskich, 3) urządzania zorganizowanych kąpielisk, 4) uprawiania sportów wodnych, klasa III 1) zaopatrywania przemysłów z wyjątkiem wymienionych w klasie I, 2) nawadniania terenów rolniczych oraz zraszania upraw ogrodniczych, klasa IV wody nieprzydatne do użytkowania gospodarczego, nie odpowiadające normatywom wymaganym dla wód klas I—III.