Straty niewymierne zanieczyszczenia wód

Straty niewymierne zanieczyszczenia wód. Natomiast do strat wymiernych zaliczyć trzeba np. wszelkie nakłady ponoszone na oczyszczanie ścieków oraz ujmowania, doprowadzania i ostatecznego uzdatniania wody dla potrzeb i działalności gospodarczej człowieka (gdyż w poszukiwaniu wody przydatnej, zwłaszcza dla celów komunalnych i przemysłu spożywczego, sięgać trzeba do często odległych, lecz jeszcze stosunkowo czystych zbiorników lub do wód podziemnych). Nakłady inwestycyjne na te cele wyniosły w Polsce w 1974 r. ponad 9 miliardów złotych. Nakłady na bieżącą konserwację i utrzymywanie urządzeń oczyszczających i doprowadzających wodę wynoszą niewiele mniej niż połowa nakładów inwestycyjnych. Do strat należy również zaliczyć wszelkie inne społecznie ujemne skutki powodowane przez zanieczyszczenie wód, np. zmniejszenie przydatności wód dla celów rekreacji, ograniczenie związanych z tym odczuć estetycznych i emocjonalnych itd.