Rozmiar oferty agroturystycznej w skali kraju

Poważne trudności stwarza precyzyjne określenie rozmiarów oferty agroturystycznej w skali kraju. Najczęściej podawane szacunkowe dane opierają się na informacjach przekazywanych przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego oraz stowarzyszenia agroturystyczne. Według takich danych, w 1996 r. na ogólną liczbę ok. 7 500 obiektów wiejskiej bazy noclegowej w Polsce w przybliżeniu połowę stanowiły obiekty agroturystyczne (Strzembicki 1997). Obecnie ostrożne szacunki podają liczbę ok. 10 000 obiektów noclegowych zlokalizowanych na wsi. Dokładne określenie liczby czynnych gospodarstw rolnych, prowadzących działalność agroturystyczną w formie dodatkowego źródła dochodów, jest obecnie niemal niemożliwe. Zapewne wiele informacji na ten temat dostarczy projektowany powszechny spis rolny.

W najbliższej przyszłości o powodzeniu przedsięwzięć agroturystycznych, a w efekcie o dynamice rozwoju tej formy turystyki, będą decydowały możliwości finansowe ludności wiejskiej. Jak wiadomo, są one obecnie bardzo skromne, dlatego niezbędne jest szersze wspieranie agroturystyki przez ułatwienia w dostępie do kredytów i pożyczek preferencyjnych, a także przez dotacje bezpośrednie. Główną instytucją rządową wspierającą rozwój obszarów wiejskich jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W obszarach swojej działalności wspieranie turystyki wiejskiej wymieniają liczne fundacje i fundusze, np. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Fundacja Wspomagania Wsi, Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. Ważne miejsce zajmują instytucje wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, głównie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Polska Agencja Rozwoju Regionalnego. Bardzo ważnym źródłem wspierania rozwoju agroturystyki mogą być przedakcesyjne programy pomocowe Unii Europejskiej. Można do nich zaliczyć program pomocy dla polskiej wsi i rolnictwa AGRO-LINIA 2000, finansowany ze spłat kredytów pochodzących ze środków PHARE. Spore nadzieje należy również wiązać ze środkami programów SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Deuelopment) oraz ISPA (Instrument for Structural Polices for Pre-Accession).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *