Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody.
Rezerwaty przyrody są to już określone obszary o powierzchni od kilkunastu arów do nawet kilku tysięcy hektarów. W zależności od celu, dla jakiego obszar poddano ochronie oraz od stopnia dozwolonej ingerencji człowieka wyróżnia się rezerwaty ścisłe (wszystkie elementy przyrody na danym obszarze są chronione i ingerencja człowieka jest całkowicie zakazana) oraz rezerwaty częściowe (na danym obszarze chroni się jeden lub kilka elementów przyrody, a ingerencja człowieka w stosunku do pozostałych gatunków jest niekiedy nawet wskazana dla osiągnięcia celu ochrony).  Cele tworzenia i istnienia rezerwatów przyrody.
Cele tworzenia i istnienia rezerwatów przyrody są bardzo różne. Może nim być ochrona określonych, formacji roślinnych, np. fragmentów lasów o charakterze zbiorowiska naturalnego, specyficznego typu innych zbiorowisk leśnych, zbiorowisk w danym regionie rzadko spotykanych (np. w Polsce zbiorowiska stepowe) bądź szczególnie cennych dla środowiska (np. torfowiska), wyróżniających się wyjątkową estetyką i malowniczością (np. rezerwaty krajobrazowe) itd Celem utworzenia rezerwatu może być również ochrona obszaru o określonych, specyficznych warunkach geologicznych. W ramach rezerwatów chroni się wreszcie stanowiska rzadkich, objętych ochroną gatunkową roślin i zwierząt, zwłaszcza jeżeli zabezpieczenie stanowiska wymaga odpowiednich warunków otoczenia.