Pracownicy ruchu turystycznego

Niezależnie od zespołu pracowników biura turystycznego, ważne zadania w zakresie obsługi ruchu turystycznego spełniają: kierownik wycieczki (pilot) i przewodnik. Oni bowiem realizują bezpośrednio imprezę turystyczną przygotowaną przez biuro podróży. Wyniki ich pracy, szczególnie pilota, mają decydujący wpływ na prawidłowy przebieg imprezy.
Prawidłowo opracowany program i kalkulacja, staranne i terminowe zamówienie wszystkich świadczeń nie dadzą właściwych rezultatów, jeśli praca pilota będzie niedbała, nieumiejętna czy wręcz zła. I odwrotnie — pilot posiadający wysokie kwalifikacje i dużą praktykę oraz osobistą inwencję i kulturę może nawet w czasie trwania imprezy poprawić niedociągnięcia programu czy zaniedbania usługodawców. GKKFiT oraz biura podróży od pierwszej chwili swej działalności zajęły się sprawą doboru właściwej kadry przewodników i pilotów oraz stałym podnoszeniem ich kwalifikacji.

Kierownicy wycieczek (piloci) dzielą się na dwie grupy: obsługujących wycieczki krajowe i zagraniczne, przy czym przez wycieczki zagraniczne należy rozumieć zarówno wycieczki polskich turystów za granicę, jak też obsługę wycieczek turystów zagranicznych w Polsce.
Poszczególne biura podróży wydały, w oparciu o te zarządzenia, szczegółowe instrukcje oraz regulaminy pracy pilotów.
Podkreślić należy dwie podstawowe zasady dotyczące obu grup pilotów:
po pierwsze — obowiązek przydzielania każdej wycieczce, krajowej czy
zagranicznej, pilota przez obsługujące wycieczkę biuro podróży; po drugie — ustalenie, że kierownik wycieczki (pilot) jest przedstawicielem biura podróży wobec uczestników wycieczki i jednostek świadczących usługi na rzecz tej wycieczki.

Podstawowe obowiązki pilota:
• wobec biura podróży — solidarność z tym biurem w stosunku do uczestników wycieczki, szczególnie w przypadkach usterek w realizacji imprezy, oraz ścisłe przestrzeganie otrzymanego zlecenia co do ilości i jakości świadczeń oraz warunków ich realizacji;  niewłaściwa postawa pilota traktowana jest przez biuro podróży jako narażenie instytucji na straty moralne, nie mówiąc o ewentualnych stratach materialnych,
• wobec uczestników — dążenie do zapewnienia im wszystkich przewidzianych w programie usług (z wyjątkiem usług w zakresie przewodnictwa) oraz troska o jak najlepszą realizację programu.

Obowiązki i zadania pilota. Szczegółowy zakres pracy i obowiązków pilotów wycieczek krajowych, zagranicznych wycieczek wyjazdowych i wycieczek turystów zagranicznych w Polsce zawarty jest w regulaminach pracy pilotów, opracowanych przez poszczególne biura podróży.
Obowiązki i zadania pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych są rozległe i odpowiedzialne. Podczas trwania imprezy turystycznej pilot spełnia obowiązki będąc niejednokrotnie zdanym na własne doświadczenie, inicjatywę i inwencję. Nie sposób bowiem w najlepiej opracowanych przepisach i regulaminach wyczerpać wszystkich możliwości, jakie wyniknąć mogą podczas realizacji wycieczki. Za swoją pracę pilot otrzymuje wynagrodzenie według ustalonych stawek oraz zwrot wszelkich kosztów związanych z dojazdem z miejsca zamieszkania na miejsce zbiórki uczestników wycieczki (i z powrotem). Ponadto pilot uprawniony jest do otrzymywania w czasie imprezy wszystkich świadczeń na prawach uczestników.