Kwalifikacje kierownika wycieczki

Wymagane kwalifikacje kierownika wycieczki (pilota). Z obowiązków i zadań pilota wynika, że powinien on być osobą wszechstronnie uzdolnioną,
o wysokich kwalifikacjach i dużych walorach osobistych. Ponadto kierownik wycieczki (pilot), aby odpowiadać stawianym wymaganiom, powinien posiadać:
■ ukończone 20 lat;
■ wykształcenie wyższe lub średnie;
■ znajomość zasad obsługi wycieczek i umiejętność stosowania ich
w praktyce;
■ właściwą postawę moralno-polityczną;
■ znajomość przepisów finansowych w zakresie rozliczania imprez;
■ zadowalającą sprawność fizyczną, gwarantującą pokonywanie trudów
wycieczek;
■ odpowiednią prezencję;
■ przeszkolenie zawodowe uprawniające do pełnienia zadań kierownika wycieczek wraz z odbyciem praktyki, zakończone złożeniem egzaminu z wynikiem pomyślnym przed właściwą komisją egzaminacyjną.

Organizacją przewodnictwa zajmuje się całkowicie PTTK. Ma to uzasadnienie zarówno w dotychczasowych tradycjach tego ruchu, związanego od początku z PTTK, jak też wiąże się ze społecznym charakterem tej organizacji.
Przewodnictwo nie jest bowiem zawodem, lecz działalnością prowadzoną z zamiłowania w celu szerzenia krajoznawstwa i rozwijania zainteresowania uprawianiem turystyki wśród szerokich rzesz młodzieży i ludzi pracy miast i wsi. Praca przewodnika ma więc charakter społeczny, mimo że wykonywana jest odpłatnie.

Jak ważne znaczenie ma funkcja przewodnika świadczy najlepiej fakt, że zarządzeniem nr 26 z dnia 30 IV 1968 r. przewodniczący GKKFiT nadał przewodnikom uprawnienia państwowe.