Pomiar wody w celu określenia jej klasy

Pomiar wody w celu określenia jej klasy. Zaliczenie wody do odpowiedniej klasy czystości następuje na podstawie pomiaru: – wskaźnika BZTS * (biologicznego zapotrzebowania tlenu), * BZT, — ilość tlenu w mg/l wody potrzebna do utlenienia związków organicznych zawartych w ściekach i przywrócenia wody do stanu konsumpcyjnego po 5 dniach w temperaturze 20°C. — wskaźnika utlenialności (nadmanganiowej), — stężenia zawartości substancji rozpuszczonych, — stężenia zawartości chlorków, — stężenia zawartości siarczanów, — stężenia zawartości zawiesiny ogólnej, – stężenia zawartości fenoli lotnych z parą wodną. Przeprowadzone w 1973 r. kontrole około 2/3 wszystkich rzek w Polsce wykazały, że z badanych odcinków rzek: około 16,5% zawierało wody klasy I, 33,5% — wody klasy II, 20,8% — wody klasy III, a około 29,2% — wody klasy IV. Sytuacja ta w ciągu roku ulegała wahaniom — była gorsza w tzw. okresie kampanijnym, tzn. gdy trwała okresowa produkcja w niektórych gałęziach przemysłu, zwłaszcza rolno-spożywczego (w cukrowniach, krochmalniach, przetwórstwie owocowo-warzywnym itd.), a nieco lepsza w okresie pozakampanijnym.