Organizacje turystyczne

Do ważniejszych organizacji międzynarodowych, w których bierze udział GKKFiT, polskie organizacje turystyczne lub biura podróży, należą:

Academie Internationale de Tourisme Monte Carlo — AIT (fr.), Międzynarodowa Akademia Turystyki w Monte Carlo; Akademia zajmuje się opracowywaniem słowników turystycznych, organizowaniem konkursów na opracowania w dziedzinie słownictwa turystycznego, propagandy i znaczenia turystyki;

Alliance Internationale de Tourisme Geneve — AIT (fr.), Międzynarodowe Stowarzyszenie Turystyki w Genewie; zadaniem Stowarzyszenia jest prowadzenie badań nad problematyką międzynarodowej turystyki oraz praca w kierunku rozwoju ruchu turystycznego; Stowarzyszenie ma na celu skoordynowanie działalności narodowych towarzystw turystycznych w poszczególnych krajach; członkami AIT są PTTK i PZMot;

Association Internationale Experts Scientifiques de Tourisme — AIEST (fr.), Międzynarodowe Zrzeszenie Naukowych Ekspertów Turyzmu; Zrzeszenie ma na celu nawiązanie kontaktów osobistych ekspertów turystyki, popieranie ośrodków badawczych, zwoływanie zjazdów, kongresów naukowych poświęconych sprawom turyzmu;

Federation Internationale de Automobile — FIA (fr.), International Automobil Federation — (ang.), Międzynarodowa Federacja Samochodowa z siedzibą w Paryżu; do jej zadań należy zjednoczenie w skali międzynarodowej narodowych klubów automobilowych w celu popierania rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego; do FIA należy PZMot od 1962 r.;

Federation Universale des Agences de Voyages — FUAV (fr.), International Federation of Travel Agencies (ang.), Międzynarodowa Federacja Biur Podróży z siedzibą w Paryżu; jest ona zrzeszeniem narodowych biur podróży w celu ochrony interesów zawodowych oraz organizowania służby informacyjnej; PBP „Orbis” należy do FUAV od 1957 r.

International Federation of Popular Travel Organisations (ang.), Międzynarodowa Federacja Popularnych (Ludowych) Organizacji Podróżnych,
z siedzibą w Genewie, zajmuje się rozwojem taniej, masowej turystyki,działając przy poparciu organizacji robotniczych, spółdzielczych i związków zawodowych. Z polskich biur podróży członkiem Federacji jest Spółdzielcze Biuro Turystyczne „Turysta”.

Federation Internationale des Journalistes et Ecrivains de Tourisme — FIJET (fr.), Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy i Pisarzy Turystycznych w Paryżu, założona w roku 1954; zajmuje się ona organizowaniem wymiany grup dziennikarzy i pisarzy między krajami, organizowaniem seminariów zawodowych dla dziennikarzy, prowadzeniem ośrodków dokumentacyjno-informacyjnych i wydawaniem biuletynu;

Federation Internationalle Motocycliste – FIM (f.), International Motocykle Federation (ang.), Międzynarodowa Federacja Motocyklowa zajmuje się ona organizowaniem imprez sportowych turystycznych dla motocyklistów,  sprawami ułatwień granicznych oraz zbieraniem i rozpowszechnianiem informacji o warunkach międzynarodowych podróży turystycznych; PZMot jest członkiem FIM.

Federation Internationale de Camping et de Caravanning – FICC (fr.), International Federation of Camping and Caravanning (ang.), Międzynarodowa Federacja Campingu i Carawaningu z siedzibą w Brukseli; gromadzi ona na użytek swych członków dokumentację dotyczącą rozmieszczenia campingów w poszczególnych krajach oraz warunków korzystania z terenów campingowych; federacja wydaje międzynarodowe karty polecające, ułatwiające korzystanie z campingu; członkiem FICC jest Polska Federacja Campingu;

International Youth Hostels Federation — IYHF (ang.), Federation Internationale pour les Auberges de la Jeunesse (fr.), Międzynarodowa Federacja Schronisk Młodzieżowych z siedzibą w Kopenhadze; ma ona na celu ułatwienie organizowania ruchu turystycznego dla młodzieży przez upowszechnianie organizowania schronisk, udzielania informacji w sprawie tanich podróży, podejmowania inicjatywy w zakresie organizowania obozów, budowy schronisk, organizowania spotkań młodzieży; członkiem IYHF jest PTSM;

International Federation of Workers Travel Associations — IFWTA (ang.), Międzynarodowa Federacja Robotniczych Stowarzyszeń Podróży
z siedzibą w Londynie; celem Federacji jest rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami członkowskimi, organizowanie wymiany grup robotników;

Internationaler Gruner Ring — IGR (niem.), Międzynarodowy Zielony Krąg z siedzibą w Wiedniu. Jest to organizacja zrzeszająca biura podróży specjalizujące się w rozwoju turystyki w środowisku wiejskim.
Członkiem tej organizacji jest od roku 1975 Biuro Turystyki Zagranicznej OST „GROMADA”.

World Tourism Organization — WTO (ang.), Światowa Organizacja Turystyki z siedzibą w Madrycie. Rozpoczęła ona działalność w 1975 roku, będąc następczynią istniejącego od 1925 roku Międzynarodowego Związku Oficjalnych Organizacji Turystycznych (Union Internationale des Organisations Officielles de Tourisue — UIOOT, fr.).

Zasadniczym celem organizacji jest działanie na rzecz popierania, ułatwiania i rozwoju turystyki na świecie, jak również służenie radą i pomocą w tej dziedzinie rządom państw członkowskich. Program działania WTO obejmuje działalność badawczą (statystyki turystyki międzynarodowej, analiz ekonomicznych, badania rynków turystycznych, zagospodarowania turystycznego i ochrony środowiska, ułatwień i formalności granicznych itd.), informacyjno-publicystyczną i operacyjną (przygotowywanie międzynarodowych konferencji i seminariów, koordynacja działalności komisji regionalnych, szkolenie kadr turystycznych.

Ważną rolę w działalności tej organizacji odgrywa współpraca z wyspecjalizowanymi agendami Organizacji Narodów Zjednoczonych realizującymi tzw. „Program Rozwoju”.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ).
Problematyka turystyki jako zagadnienie o znaczeniu ekonomicznym, społecznym i kulturalnym wchodzi w zakres kompetencji Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ. W wyniku rezolucji Rady zwołana została w 1954 r. konferencja międzynarodowa, która doprowadziła do podpisania konwencji celnych. Druga konferencja, która odbyła się w 1963 r. w Rzymie, poświęcona była sprawom międzynarodowego obrotu towarowego.

Konferencje te podkreśliły ogromne znaczenie turystyki dla potrzeb wewnętrznych krajów i międzynarodowej współpracy. Konferencja Rzymska stwierdziła w uchwale ogólnej, że „turystyka jest dziedziną działalności ludzkiej ze wszech miar pożądaną, zasługującą na pochwalę i poparcie ze strony wszystkich narodów i rządów”. ONZ akceptując podjętą przez UIOOT inicjatywę ogłosiła — jak już wspomnieliśmy — rok 1967 „Międzynarodowym Rokiem Turystyki”. Międzynarodową współpracę w dziedzinie turystyki ułatwiają liczne konferencje organizowane co roku.