Ogólne zasady konserwatorskiej ochrony przyrody

Ogólne zasady konserwatorskiej ochrony przyrody.
Współczesna ochrona zawierając więc prawie wszystkie motywy, ujawniające się w, toku ewolucji jej idei, zajmuje się całokształtem spraw związanych z życiem i działalnością człowieka w jego środowisku.  Terminologia dla wyodrębniającej się w związku z tym dyscypliny naukowej nie jest jeszcze ostatecznie ustalona. W literaturze najbardziej znane są terminy: fizjotaktyka (Wodziczko), sozologia (Goetel) i sozoekologia (Szaposznikow). Dla praktycznej działalności, realizującej zadania z zakresu ochrony środowiska człowieka, zaproponowano termin sozotechnika (Goetel). Obiekty, którymi zajmuje się w Polsce konserwatorska ochrona przyrody, można podzielić na pięć zasadniczych grup:
pomniki przyrody,  rezerwaty przyrody, parki narodowe, chronione gatunki roślin i zwierząt,
inne chronione tereny.