Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. Bezpowrotne zaginięcie wielu form życia powoduje niepowetowane straty gospodarcze i pozagospodarcze (np. dla etyki, estetyki itd.), zwłaszcza dla nauki. Nakłania to do wprowadzania ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. W Polsce, na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, lista chronionych zwierząt, obejmująca 386 gatunków została ustalona rozporządzeniem ministra leśnictwa z 4 XI 1952, (z późniejszymi zmianami w latach 1953, 1955 i 1957), natomiast dziko rosnących roślin — zarządzeniem ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego z 28 II 1957 r. Lista roślin obejmuje 124 gatunki (w tym 5 gatunków drzew, 9 gatunków krzewów i krzewinek i 110 gatunków roślin zielnych) całkowicie chronionych oraz ponad 20 gatunków chronionych częściowo.