Muzeum jako instytucja

Muzeum jest to instytucja, która gromadzi, przechowuje, konserwuje i udostępnia dobra kultury dotyczące wiedzy, techniki i sztuki oraz ochrony przyrody. Ponadto muzea prowadzą badania naukowe i działalność oświatową w zakresie ustalonym statutem, a także współdziałają w upowszechnianiu nauki i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach. Muzea mogą być tworzone dla jednej lub kilku dziedzin wiedzy i rodzajów twórczości, szczególnie w zakresie sztuki, historii, archeologii, etnografii; przyrody, techniki, rolnictwa i higieny.