Kaukaz młodym górotworem fałdowanym

Kaukaz młodym górotworem fałdowanym. Kaukaz jest młodym górotworem fałdowanym powstałym w okresie orogenezy alpejskiej. Należy do rozległego obszaru fałdowań, który objął południową Europę i ciągnie się przez Bliski Wschód aż po Himalaje. Kaukaz zaczął dźwigać się z otchłani morskich około 30 min lat temu (początek trzeciorzędu). Wypiętrzenie do obecnej postaci przypadło na przełom trzeciorzędu i czwartorzędu (około 1 min lat temu). Proces ten jeszcze się nie zakończył. O wciąż działających siłach wewnętrznych świadczą liczne trzęsienia ziemi. Obszarem najbardziej aktywnym sejsmicznie jest wschodnia część Kaukazu: Azerbejdżan, Dagestan i Armenia. Ruchom górotwórczym towarzyszyła intensywna działalność wulkaniczna. Jej ślady są widoczne w postaci skał pochodzenia wulkanicznego, źródeł termalnych, a przede wszystkim wysokich wzniesień – wygasłych wulkanów (Elbrus, Kazbek). Budowa geologiczna Kaukazu jest skomplikowana. Trzon gór budują starsze, odporne na erozję skały: prekambryjskie gnejsy, granity i łupki paleozoiczne. Strefę zewnętrzną stanowią skały młodsze – mezozoiczne: wapienie, margle, piaskowce oraz łupki ilaste poprzeplatane skałami wulkanicznymi.