Efekty działalności człowieka

Efekty działalności człowieka.
Różne efekty działalności mogą kolejno obrazować takie przykłady, jak: zalesienie określonego terenu zgodnie z warunkami siedliskowymi, odwodnienie terenu, zwłaszcza torfowisk dla wykorzystania ich jako użytków rolnych, introdukcja w określone środowisko obcych gatunków zwierząt lub roślin {np. królików w Australii itp.).
Posiadając potężne środki do zmieniania i przekształcania przyrody, człowiek nadal jednak pozostaje jej cząstką i podlega jej prawom.
Nie może więc być mowy o oderwaniu się człowieka od przyrody, od naturalnych warunków (środowiska, do jakich jego organizm jest przystosowany. Jego uniezależnianie się od przyrody jest w swej istocie zawsze tylko. w przypadkach niekorzystnych lub mniej korzystnych ogólnych warunków — stwarzaniem odpowiednich mikrośrodowisk, właściwych lub korzystniejszych dla organizmu człowieka.