Dobór gatunków dla zieleni i zadrzewień śródmiejskich

Dobór gatunków dla zieleni i zadrzewień śródmiejskich. Pierwsze mieści się w problemach tzw. kształtowania zieleni miejskiej i powinno być uwzględnione w planach urbanistycznych. W tym względzie ciekawe są wyniki badań radzieckich, dotyczące zależności pomiędzy stopniem zanieczyszczenia powietrza w mieście a zalesieniami śródmiejskimi i wokół miasta. Dobierając gatunki dla zieleni i zadrzewień śródmiejskich, należy uwzględniać jej właściwości tłumienia hałasu, pyłochłonne oraz wartości ozdobne, a także odporność na zanieczyszczenia specyficzne dla miast — spaliny samochodowe oraz głównie dwutlenek siarki. Uwagi te, oczywiście odpowiednio zmodyfikowane, dotyczą również zieleni na terenie zakładów przemysłowych. Natomiast zagadnienia dotyczące stref ochronnych wokół zakładów przemysłowych regulują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stref ochronnych ustanowionych dla ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem oraz zarządzenia prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej (któremu wtedy podlegały te zagadnienia) w sprawie szerokości tychże stref.