Bory Tucholskie

Bory Tucholskie — rejon o atrakcyjnych walorach krajoznawczo-wypoczynkowych, który porastają wielkie obszary leśne. Wśród boru znajdują się liczne jeziora polodowcowe np. Jezioro Charzykowskie — akwen o wybitnych walorach żeglarskich. Przez środek borów płyną rzeki Brda i Wda. Liczne są też rezerwaty przyrody, z których „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego”— największe skupisko cisów w Europie, oraz „Kręgi Kamienne w Odrach” – zabytek archeologiczny z okresu rzymskiego i wczesnośredniowiecznego są najciekawsze. W rejonie tym leżą ciekawe miejscowości: Leśno, Wiele, Brusy, Swornigacie, Tleń • będące wsiami letniskowymi oraz Tuchola – dogodny punkt wyjścia w bory i na szlak rzeki Brdy.
Chojnice — prawa miejskie otrzymały w XIV w. W okresie okupacji miasto
i okolice stanowiły teren silnego terroru hitlerowskiego i oporu partyzanckiego. Ciekawe obiekty to: fragmenty murów miejskich z basztami i Bramą Człuchowską z XIV w., muzeum regionalne i gotycki kościół farny z XIV w. Obecnie — ważny węzeł komunikacyjny i ośrodek przemysłu.