Atrakcyjność krajobrazu

Ocena atrakcyjności krajobrazu przez uczestników ruchu turystycznego jest zależna od trzech czynników:

– stopnia kontrastu w stosunku do regionu będącego miejscem stałego
zamieszkania turysty,
– unikalności ukształtowania powierzchni,
– walorów widowiskowych.

Przeważająca większość współczesnych krajobrazów odznacza się różnym stopniem zniekształcenia ich naturalnego stanu pod wpływem działalności człowieka. Zależnie od stopnia dokonywanych przez człowieka zmian wyróżnia się krajobrazy: pierwotne, naturalne, kulturowe i zdewastowane.