Wymagania stawiane parkom narodowym

Wymagania stawiane parkom narodowym.
W myśl ustaleń Unii, przyjętych na posiedzeniu w New Delhi w 1969 r. i aprobowanych później przez wyspecjalizowane agendy ONZ, park narodowy powinien być obszarem:
— stosunkowo rozległym;  który przedstawia jeden lub kilka ekosystemów, mało lub …

Termin Park Narodowy

Termin Park Narodowy.
Jeśli powierzchnia chronionego terenu przekracza 500 ha, to obszar ten może być uznany za park narodowy (zgodnie z normą przyjętą w Polsce). Jest to najwyższa forma konserwatorskiej  ochrony obiektów przyrody. Różnorodność celów i zadań r wyznaczonych parkowi …

Tworzenie racjonalnej sieci rezerwatów

Tworzenie racjonalnej sieci rezerwatów.
Niektóre wyznaczone cele wymagają istnienia racjonalnej sieci rezerwatów. Dotyczy to zwłaszcza tych rezerwatów, które mają obrazować zróżnicowanie fizjologiczne kraju lub gdy istnieje potrzeba utworzenia takiej sieci planowo rozmieszczonych terenów dla określonych badań naukowych. Od specyfiki celu …

Zjawiska towarzyszące życiu człowieka

Zjawiska towarzyszące życiu człowieka.
Poprawa wielu z ujemnych zjawisk towarzyszących życiu człowieka w jego antropogenicznych środowiskach należy do dziedzin, określanych jako zagadnienia stosunków międzyludzkich oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, nie wchodzących w zakres niniejszego opracowania. Spora część zagadnień ma te …

Miasta – środowiska tworzone przez człowieka

Miasta – środowiska tworzone przez człowieka.
Tworzone przez człowieka środowiska mają wiele korzystnych dla niego cech. Na przykład w miastach zwykle są lepsze warunki higieniczne, jest wyższy standard mieszkań, istnieją większe możliwości zaspokajania potrzeb intelektualno-kulturalnych, uprawiania sportu itd. Równocześnie jednak …

Ochrona środowiska antropogenicznego

Ochrona środowiska antropogenicznego.
Poza zagadnieniami ochrony komponentów naturalnego , (przyrodniczego) środowiska życia człowieka, współczesna ochrona środowiska zajmuje się również warunkami jego życia w środowiskach antropogenicznych. Wynika to zarówno z ogólnych, szeroko pojętych motywów społecznych, leżących w ogóle u podstaw poczynań …

Dewastacja zasobów przyrody ożywionej

Dewastacja zasobów przyrody ożywionej.
Dewastacja zasobów przyrody ożywionej ma dwa zasadnicze źródła: wtórne zjawisko dewastacji abiotycznych komponentów środowiska oraz nadmierne, niekiedy nierozważne i niepotrzebne ich użytkowanie. Przy całkowitym zachowaniu warunku usunięcia przyczyn powodujących ich dewastację zasoby przyrody ożywionej teoretycznie mogą …

Zasoby przyrody ożywionej

Zasoby przyrody ożywionej.
Zasoby przyrody ożywionej, wytwarzane bieżąco w toku procesów biologicznych. Charakteryzują się one tym, że są płodami przyrody, z których człowiek może korzystać (w formie bezpośredniej lub po odpowiednim przetworzeniu), lecz równocześnie są „środkiem produkcji”, na którym następuje …

Odnawialne zasoby przyrody

Odnawialne zasoby przyrody.
Zasady ochrony tych zasobów w każdym przypadku powinny polegać przede wszystkim na niedopuszczaniu do dewastacji i usuwaniu jej przyczyn, a dopiero w następnej kolejności na usuwaniu ujemnych skutków, jeżeli w toku gospodarczej działalności człowieka nie ma możliwości …

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.
Powietrze atmosferyczne, woda, gleba oraz charakterystyczne formy rzeźby terenu, tzn. zasoby nie zmieniające lub mało zmieniające swoją „ilość”. Dewastuje się jednak ich jakość. Niszczenie tych zasobów jest tym bardziej groźne, że — niezależnie od bezpośredniego wpływu na …