Charakter i cechy ochrony konserwatorskiej

Charakter i cechy ochrony konserwatorskiej.
Charakter ochrony konserwatorskiej ma również wydzielanie w wielu krajach (także w Polsce) specjalnych lasów ochronnych (w Polsce tzw. lasy I grupy), które mają na celu spełnianie funkcji pozaprodukcyjnych, np. ochrony gleb (na wydmach, na zboczach …

Formy ochrony konserwatorskiej

Formy ochrony konserwatorskiej.
Cztery formy ochrony konserwatorskiej zostały uznane i wprowadzone w życie w większości krajów świata już od kilkudziesięciu lat. W praktyce okazały się one jednak zwłaszcza w ostatnich latach wobec coraz ogólniejszej dewastacji środowiska — niewystarczające, gdyż nie …

Ochrona częściowa niektórych gatunków roślin

Ochrona częściowa niektórych gatunków roślin.
W stosunku do niektórych gatunków roślin stosuje się ochronę częściową. Są nią objęte pewne rośliny, występujące w przyrodzie nawet pospolicie, dla których ogranicza się jednak obszar, ilość lub formę ich pozyskiwania, celem niedopuszczenia do ich …

Zachowanie reliktów przeszłości przyrodniczej

  Zachowanie reliktów przeszłości przyrodniczej.
Na liście chronionych gatunków umieszczone są przede wszystkim rzadko występujące w stanie dzikim rośliny i zwierzęta, którym grozi wyginięcie w skali ogólnoświatowej. Ochronie poddaje się również gatunki, które rzadko już występują w określonych krajach, chociaż mogą …

Znaczenie rezerwatów przyrody

Znaczenie rezerwatów przyrody.
We współczesnej ochronie środowiska coraz większego znaczenia nabiera również nie wymieniona dotąd funkcja parków; narodowych (a również rezerwatów przyrody) jako regulatorów równowagi biocenotycznej określonych regionów. Jako obszary! o mało skażonym środowisku odgrywają one w tym zakresie dużą …

Wymagania stawiane parkom narodowym

Wymagania stawiane parkom narodowym.
W myśl ustaleń Unii, przyjętych na posiedzeniu w New Delhi w 1969 r. i aprobowanych później przez wyspecjalizowane agendy ONZ, park narodowy powinien być obszarem:
— stosunkowo rozległym;  który przedstawia jeden lub kilka ekosystemów, mało lub …

Termin Park Narodowy

Termin Park Narodowy.
Jeśli powierzchnia chronionego terenu przekracza 500 ha, to obszar ten może być uznany za park narodowy (zgodnie z normą przyjętą w Polsce). Jest to najwyższa forma konserwatorskiej  ochrony obiektów przyrody. Różnorodność celów i zadań r wyznaczonych parkowi …

Tworzenie racjonalnej sieci rezerwatów

Tworzenie racjonalnej sieci rezerwatów.
Niektóre wyznaczone cele wymagają istnienia racjonalnej sieci rezerwatów. Dotyczy to zwłaszcza tych rezerwatów, które mają obrazować zróżnicowanie fizjologiczne kraju lub gdy istnieje potrzeba utworzenia takiej sieci planowo rozmieszczonych terenów dla określonych badań naukowych. Od specyfiki celu …

Zjawiska towarzyszące życiu człowieka

Zjawiska towarzyszące życiu człowieka.
Poprawa wielu z ujemnych zjawisk towarzyszących życiu człowieka w jego antropogenicznych środowiskach należy do dziedzin, określanych jako zagadnienia stosunków międzyludzkich oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, nie wchodzących w zakres niniejszego opracowania. Spora część zagadnień ma te …

Miasta – środowiska tworzone przez człowieka

Miasta – środowiska tworzone przez człowieka.
Tworzone przez człowieka środowiska mają wiele korzystnych dla niego cech. Na przykład w miastach zwykle są lepsze warunki higieniczne, jest wyższy standard mieszkań, istnieją większe możliwości zaspokajania potrzeb intelektualno-kulturalnych, uprawiania sportu itd. Równocześnie jednak …