Znaczenie reklamy turystycznej

Podkreślić należy, że reklama turystyczna ma istotne znaczenie gospodarcze i społeczne dla aktywizacji gospodarczej poszczególnych miejscowości i regionów, do których kierowany jest zwiększony (dzięki działalności reklamowej) ruch turystyczny.
Oprócz aspektu ekonomicznego, najbardziej istotna dla reklamy turystycznej jest działalność informacyjna. Inaczej …

Punkty Informacji Turystycznej

Punkty it udzielają turystom informacji w bardzo szerokim zakresie. Dotyczą one zarówno walorów turystyczno-krajoznawczych poszczególnych miejscowości i regionów (zabytki, muzea, krajobraz, obiekty budownictwa współczesnego), jak również aktualnych możliwości recepcyjnych (zakwaterowanie, wyżywienie),
środków komunikacyjnych (połączeń kolejowych, lotniczych, autobusowych, żeglugowych), rozrywek kulturalnych …

Grupy przewodników

W obecnie obowiązującym systemie organizacyjnym rozróżniamy cztery grupy przewodników:
¦ miejskich,
¦ terenowych (wojewódzkich i po trasach krajowych),
¦ górskich (tatrzańskich, beskidzkich i sudeckich),
¦ zakładowych.

W każdej grupie istnieje podział na trzy klasy (III, II, I), w zależności od …

Kwalifikacje kierownika wycieczki

Wymagane kwalifikacje kierownika wycieczki (pilota). Z obowiązków i zadań pilota wynika, że powinien on być osobą wszechstronnie uzdolnioną,
o wysokich kwalifikacjach i dużych walorach osobistych. Ponadto kierownik wycieczki (pilot), aby odpowiadać stawianym wymaganiom, powinien posiadać:
■ ukończone 20 lat;
■ …

Pracownicy ruchu turystycznego

Niezależnie od zespołu pracowników biura turystycznego, ważne zadania w zakresie obsługi ruchu turystycznego spełniają: kierownik wycieczki (pilot) i przewodnik. Oni bowiem realizują bezpośrednio imprezę turystyczną przygotowaną przez biuro podróży. Wyniki ich pracy, szczególnie pilota, mają decydujący wpływ na prawidłowy przebieg …

Atrakcyjność krajobrazu

Ocena atrakcyjności krajobrazu przez uczestników ruchu turystycznego jest zależna od trzech czynników:

– stopnia kontrastu w stosunku do regionu będącego miejscem stałego
zamieszkania turysty,
– unikalności ukształtowania powierzchni,
– walorów widowiskowych.

Przeważająca większość współczesnych krajobrazów odznacza się różnym stopniem zniekształcenia …

Środowisko przyrodnicze

Środowisko naturalne stanowi tło będące zespołem elementów przyrodniczych współczesnego środowiska geograficznego Polski. Zewnętrznym przejawem środowiska przyrodniczego jest krajobraz, który „… jest zewnętrznym wyrazem składników przyrodniczych, występujących na naturalnie ograniczonym terenie”.

W krajobrazie zaznaczają się głównie rzeźba powierzchni, budowa geologiczna, szata …

Walory krajoznawcze

Zainteresowania poznawcze współczesnego turysty są bardzo szerokie i zróżnicowane. Kształtują się one w zależności od posiadanej wiedzy, osobistych upodobań, a także popularyzacji (reklamy) zwiedzanego regionu itp.

Każdy region, miejscowość lub szlak turystyczny posiadają charakterystyczne osobliwości krajoznawczo-turystyczne, które łącznie nazywane są …

Przewozy promowe

Natomiast udział transportu morskiego w przewozie ładunków masowych przewyższa znacznie transport lotniczy i kolejowy. Perspektywy dalszego rozwoju istnieją także dla przewozów promowych.
Dynamiczny rozwój zmotoryzowanego transportu kołowego—pasażerskiego i towarowego — oraz rozwój turystyki zmotoryzowanej wywarły olbrzymi wpływ na rozwój żeglugi …